تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 5, Number 15 (2016-4)


Evaluation the Effect of airborne dust on physiological characteristics and yield of different wheat varieties (Triticum sp.)
بررسی اثر ریزگردها بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد ارقام مختلف گندم (Triticum sp.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The response of photosynthetic pigments and dry matter partitioning and nitrate content in purslane (Portulaca oleracea) to plant nutrition
واکنش رنگدانه‎های فتوسنتزی، تسهیم ماده خشک و محتوای نیترات گیاه خرفه (Portulaca oleracea) به تغذیه گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of black cumin seed priming with calcium nitrate and nano-zinc oxide on germinability and seedling growth under salinity stress
اثر پرایمینگ بذور سیاه دانه با نیترات کلسیم و نانو اکسید روی بر قابلیت جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different zinc levels on some physiological characteristics of Plantago ovata under salt stress
اثر غلظت های مختلف روی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه اسفرزه (Plantago ovata L.) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on root colonization and phosphorus uptake of linseed (Linum ussitatissimum L.) under drought stress conditions
اثر قارچ میکوریزای آربوسکولار بر رشد، کلونیزاسیون ریشه و جذب فسفر بزرک (Linum ussitatissimum L.) تحت سطوح مختلف کم آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of paclobutrazol and priformospora indica inoculation on antioxidant enzymes activity and morphological characteristics of green beans (Phaseoluse vulgaris L.) in chilling stress
تاثیر پاکلوبوترازول و تلقیح قارچ Piriformospora indica برفعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و صفات مورفولوژیک گیاه لوبیا سبز (Phaseoluse vulgaris L.) تحت تنش سرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Drought Stress on Physiological Characteristics in Wheat Recombinant Inbred Lines
تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical characterization of Arabidopsis ntrc mutants during dark-induced senescence
ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهان آرابیدوپسیس جهش‌یافته ntrc طی پیری القاء ‌شده توسط تاریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of of vegetative growth, cell membranes stability and ion compartmentation of rice genotypes under salt stress condition
بررسی رشد رویشی، پایداری غشا سلولی و تسهیم یون ها در ارقام و ژنوتیپ های برنج تحت تاثیر تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical characterization and grain yield of selected genotypes of wild barley(Hordeum vulgare ssp. spontaneum) Different levels of drought stress
بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های منتخب جو وحشی (Hordeum vulgare ssp. spontaneum) در سطوح مختلف تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of planting date and density on dry matter and antioxidant capacity of purple coneflower [Echinacea purpurea (L.) Moench] root
تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر ماده خشک و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی ریشه گیاه دارویی سرخارگل [purpurea (L.) Moench Echinacea]
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of uptake and accumulation of zinc in Malva parviflora: a population collected from areas surrounding production industries of steel in Ahvaz
بررسی جذب و تجمع روی در پنیرک: جمعیتی جمع آوری شده از مناطق اطراف صنایع فولادسازی اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Zn and Mn on Population Dynamic, Chlorophyll a and Caroteniods in green microalgae Scenedesmus quadricauda
تأثیرات عناصر روی (Zn) و منگنز (Mn) بر پویایی جمعیت، رشد، محتوای کلروفیل و کاروتنوئیدها در جلبک سبز میکروسکوپی Scenedesmus quadricauda
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Acid Rain on Morphological and Physiological Characteristics of Persian Maple (Acer velutinum Boiss)
تأثیر باران اسیدی بر ویژگی‌های ریخت ‌شناسی و فیزیولوژیکی افرای پلت (Acer velutinum Boiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of methyl jasmonate and salicylic acid on increasing antioxidant characteristics of peach (Prunus persica L.) fruit
نقش سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات روی افزایش ویژگی های آنتی اکسیدانی میوه هلو (Prunus persica L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Water Stress on some Morphological and physiological Characteristics of Satureja hortensis
بررسی تأثیر تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مرزه (Satureja hortensis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف