تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران



Volume 5, Number 17 (2016-9)


Investigation effect of salicylic acid on morpho- physiologic traits improve in three masses of C. copticum plant in Damghan Area
بررسی تاثیر اسیدسالیسیلیک بر بهبود صفات مورفوفیزیولوژیک سه توده گیاه زنیان در منطقه دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of humic acid fertilizer application and foliar spraying of compost tea and vermiwash on growth indices of safflower (Carthamus tinctorius L.)
تأثیر کاربرد کود هیومیک‌‌اسید، محلول‌پاشی برگی چای‌کمپوست و ورمی‌واش بر شاخص‌های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction effects of ethrel and Mevinolin on plastidic terpenoids of Cannabis sativa
اثرات متقابل اترل و موینولین بر ترپنوئیدهای پلاستیدی گیاه شاهدانه (Cannabis sativa)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of salt stress and supplemental silicon on morphological and ionic relations of rapeseed
اثر تنش شوری و سیلیکون تکمیلی بر خصوصیات مورفولوژیک و روابط یونی گیاه کلزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allochemical effects of coumarin on some physiological and biochemical parameters of lettuce
اثرات ترکیب دگرآسیب کومارین بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کاهو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ultrasound potentiated salinity effect on growth and metabolite production in Dunaliella salina cells
تقویت اثر شوری توسط امواج فراصوت بر رشد و تولید متابولیت در سلولهای Dunaliella salina
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of methyl jasmonate on some physiological and biochemical responses of peppermint (Mentha piperita L.) under salt stress
اثر متیل جاسمونات بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of seed priming with plant growth regulators on physiological and biochemical characteristics of okra (Abelmoschus esculentus L.) under low temperature stress
اثر پیش‌تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پلی آمین‌ها بر فعالیت بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه تحت تنش دمای پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of mycorrhizal symbiosis on growth, some physiological parameters and cadmium accumulation in black seed (Nigella sativa L.)
تاثیر همزیستی میکوریزایی بر رشد، برخی صفات فیزیولوژیکی و تجمع کادمیوم در گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physiological responses of castor ecotypes (Ricinus communis L.) to drought stress
واکنش های فیزیولوژیکی اکوتیپ های کرچک (Ricinus communis L.) به تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The interaction of exogenous glycine betaine and water deficit on some physiologic characteristic of tomato (Lycopersicun esculentum Mill.) plants
بر هم کنش گلیسین‌بتائین برون‌زا و تنش کم‌آبی روی برخی صفات فیزیولوژیک گیاه گوجه ‌فرنگی (Lycopersicun esculentum Mill.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of photosystem II efficiency in four Pistachio rootstocks under drought stress using chlorophyll fluorescence technique
مقایسه عملکرد فتوسیستم II در چهار رقم پایه ای پسته اهلی با استفاده از تکنیک فلورسانس کلروفیل در شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of air pollutants on the physiology and anatomy of Fraxinus excelsior leaves within the Iran's Aluminum plant in ARAK city
بررسی اثر آلاینده‌های هوا بر فیزیولوژی و آناتومی برگ زبان گنجشک در محدوده کارخانه آلومینیوم ایران در شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Globe Artichoke (Cynara cardunculus L. var. scolymus L. Fiori) aqueous extracts on antioxidant enzymes activites, endogenous phytohormones concentration and α-amylase activity of Johnson grass (Sorghum halepense) rhizomes at germination stage
بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی کنگر فرنگی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و غلظت درونی هورمون های گیاهی ریزوم اویار سلام ارغوانی در مرحله جوانه زنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plant physiological responses of coriander (Coriandrum sativum L.) to Triacontanol (TRIA), in conditions of the toxicity of arsenic
پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه گشنیز(Coriandrum sativum L.) به تری اکونتانول(TRIA) در شرایط سمیت آرسنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Optimization of Callus Induction and Regeneration in Medicinal Lemon Verbena (Lippia citriodora) Plant
بهینه‌سازی پینه‌زایی و باززایی در گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation morphological and yield components of cumin plant (Cuminium cyminum L) to micro nutrients
ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت تاثیر سولفات آهن و روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the superoxide dismutase isozymes activities in different iron nutrition conditions in Aloe vera
بررسی فعالیت ایزوزایم‌های سوپراکسید دیسموتاز تحت شرایط مختلف تغذیه آهن در گیاه آلوئه ورا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of mycorrhizal fungi on some morphophysiological characters and yield of Summer savory (Satureja hortensis L.) in condition salt stress
تأثیر قارچ مایکوریزا بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد مرزه در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Methanol role in reducing the negative effects of water deficit stress in lentil (Lens culinaris Medik.)
نقش متانول در کاهش اثرات منفی تنش کم‌آبی از طریق سنجش شاخص‌های فتوسنتزی در گیاه عدس (Lens culinaris Medik.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف