تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 4, Number 14 (2016-1)


Effect of selenium on shoot dry matter yield, activity of GPX and concentrations of selected micronutrients in wheat under saline conditions
تأثیر سلنیم بر عملکرد وزن خشک، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و غلظت برخی عناصر کم‌مصرف در گندم در شرایط شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of soil moisture on Wheat and Canola root respiration rates in two soil textures
اثر رطوبت خاک بر شدت تنفس ریشه گندم و کلزا در دو بافت خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of some physiologic and biochemical traits to drought stress and methods of Fe fertilizer application in chickpea
بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه نخود تحت تأثیر تنش خشکی و روش‏های کاربرد کود آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sowing date on yield and some physiological index six forage maize cultivars in Rasht region
اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیک شش رقم ذرت علوفه‌ای در شهرستان رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salicylic acid hormone on violet (Viola cornuta) ornamental and phytochemical attributes under phosphorus Nano-fertilizer
اثر هورمون اسید سالیسیلیک بر صفات ریختی و فیتوشیمیائی بنفشه (Viola cornuta) تحت تیمارهای نانوکود فسفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of priming and seed size on dry matter and antioxidant enzymes activity of sainfoin seedling in drought stress
ارزیابی ماده خشک و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در گیاهچه اسپرس تحت تاثیر پرایمینگ و اندازه بذر در شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of iron foliar application on some physiological characteristics and fruit quality of peach (Prunus persica CV. Alberta)
اثر محلول‌پاشی آهن بر برخی خصوصیات کیفی و فیزیولوژیکی میوه هلو (Prunus persica CV. Alberta)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of proline treatment on some morphological and physiological characteristics and increment of post-harvest life of tuberosa cut flower (Polianthes tuberosa L.)
تاثیر تیمار پرولین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم Polianthes tuberosa L .))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Salt Stress on antioxidants activity and seedling traits of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Genotypes
تاثیر تنش شوری بر میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها و رشد گیاهچه در ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drought stress effects on morphological traits and enzymatic antioxidant activity of two rapeseed (Brassica napus) cultivars
تأثیرات تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان دو رقم کلزا (Brassica napus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of bacteria growth on metabolite production and compatible characteristics Hamedani cultivar of alfalfa during drought
مطالعه تاثیر باکتری‌های محرک رشد تولید متابولیت‌های سازگاری و برخی خصوصیات یونجه همدانی در طی تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of foliar application of humic acid on aloe vera (Aloe vera L.) in cadmium contaminated soil
تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر گیاه دارویی صبرزرد در خاک‌های آلوده با کادمیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sodium arsenate and gibberellic acid on proline, anthocyanin and phenol contents and agronomic triats in two varieties of rice (Oryza sativa L.)
تأثیر آرسنات سدیم و جیبرلیک اسید بر میزان پرولین، آنتوسیانین، فنل و صفات زراعی در دو رقم برنج L. ) (Oryza sativa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of drought resistance in two turfgrass species native to Iran
ارزیابی مقاومت به خشکی در دو گونه چمن بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of change pigment level, metal uptake and growth characteristics of Madagascar periwinkle (Catharantus roseus) by nano zinc oxide
بررسی تغییر در میزان رنگدانه، جذب فلزات و ویژگیهای رشد پریوش (Catharantus roseus) توسط نانو اکسید روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physiological and growth responses of 12 fennel (Foeniculum valgare Mill) genotypes to water potential at seedling stage
پاسخ‌های فیزیولوژیکی و رشدی دوازده ژنوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) به پتانسیل آب در مرحله‌ی جوانه‌زنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف