تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 4, Number 12 (2015-8)


Effect of Light Intensity on Cold Tolerance in Soybean [Glycine max (L.) Merr.] Using Chlorophyll Fluorescence Technique
اثر شدت تابش بر تحمل به سرمای سویا [Glycine max (L.) Merr.] با استفاده از روش فلورسانس کلروفیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effects of cadmium and nickel on the pattern of alkaloid production in Catharanthus roseus (L.) G. Don
بررسی اثر کادمیوم و نیکل بر الگوی تولید آلکالوئیدها در گیاه پروانش (Catharanthus roseus (L.) G. Don)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Chitosan on Growth and some physiological characteristics of Chickpea under Salinity Stress Condition
اثر کیتوزان بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک نخود در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of mycorrhizal and silicon on deacreasing water consum on Cucumber sativus hydroponical culture
بررسی اثر میکوریز و سیلیکون در کاهش نیاز به اب در کشت هیدرو پونیک خیار گلخانه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) antioxidant activity and some of morphological characteristics in different of vermicompost and nano-potassiom particles amounts
ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و برخی صفات مورفولوژیکی آلوئه ورا (Aloe barbadensis Miller) در سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی نانو پتاسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression analysis of Dunaliella salina key genes involved in β-carotene biosynthesis under various salinity and light conditions
بررسی بیان ژن های کلیدی مسیر بیوسنتز بتا کاروتن در Dunaliella salina تحت شرایط متفاوت نور و شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enhanced accumulation of fatty acids and lipid hydroperoxides during ageing of sunflower seeds
تشدید انباشتگی اسیدهای چرب و هیدروپراکسیدهای لیپیدی در طی زوال بذرهای آفتابگردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of urban wastewater, spent mushroom compost, sheep manure and chemical fertilizer on physiological traits and growth of sugar beet (Beta Vulgaris L.)
تأثیر پساب شهری، کمپوست بستر قارچ، کود گوسفندی و کود شیمیایی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و رشد چغندر قند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salinity on gas exchange parameters in four olive cultivars
اثر تنش شوری بر برخی شاخص های تبادلات گازی برگ در چهار رقم زیتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The capability of uptake and removal of toxic heavy metals from the industrial discharge of Mobarakeh Steel Complex by some metal accumulating plants
قابلیت جذب و پالایش سرب، روی و کادمیوم از خاک معدنی ایرانکوه توسط چندین گیاه انباشتگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of chitosan on some physiological and biochemictry characterization in basil (Ocimum basilicum)
تأثیر کیتوزان بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه ریحان (Ocimum basilicum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of biochemical and physiological responses of purple coneflower (Echinacea purpurea L.) medicinal plant to low temperature stress
بررسی پاسخ‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L) Moench) به تنش دمای پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pretreatment effects of Nitric oxide on antioxidant responses of Pea plants during decreasing night temperatures
نقش پیش تیمار نیتریک اکساید در پاسخ های آنتی اکسیدانی گیاه نخود به هنگام کاهش دمای شبانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف