تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 5, Number 16 (2016-7)


The interaction of salinity and gibberellic acid on photosynthetic pigments contents and some antioxidant enzymes activities in two varieties of chickpea (Cicer arientinum L.)
اثر برهمکنش شوری و جیبرلیک اسید بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در دو رقم نخود ایرانی (Cicer arientinum L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of auxine and cytokinine hormones concentration on photosynthetic pigments and proline amino acid under drought stress condition in maize hybrid 704
تأثیر غلظت هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر رنگدانه‌های فتوسنتزی و اسید آمینه پرولین در شرایط تنش خشکی در ذرت سینگل کراس 704
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of drought stress on vegetative growth and biochemical changes of six ornamental species in tropical
اثرتنش خشکی بر رشد رویشی وتغییرات بیوشیمیایی شش گونه زینتی گرمسیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cadmium chloride and mercuric on carbohydrate, total protein and proline, lysine and methionine amino acids and some of enzymes in two wheat cultivars (Triticum aestivum L.)
تاثیر کلرید کادمیوم و جیوه بر میزان قند محلول، پروتئین کل، اسید آمینه‌های پرولین، لیزین، متیونین و برخی آنزیم‌ها در دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different deficit irrigation regimes using surface and subsurface system on Shaghayegh and Shahrzad tomato cultivars performance under greenhouse conditions
اثر رژیم‌های مختلف کم‌آبیاری بر عملکرد، کیفیت و کمیت دو رقم گوجه‌فرنگی شقایق و شهرزاد در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cadmium on photosynthetic pigments, proline and soluble proteins in lentil (Lens culinaris Medik.) seedlings
اثر کلرید کادمیوم بر رنگیزه های فتوسنتزی، محتوای پرولین و میزان پروتئین های محلول گیاهچه های عدس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Water deficit effects on some physiological characteristics, sugars and proline as osmolytes in Cucumis melo var. reticulates cv. Samsoury
اثر تنش کم آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان اسمولیتهای قند و پرولین در طالبی سمسوری ورامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effects of Calcium Treatments on Postharvest Life of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill. cv.
ارزیابی تاثیر تیمار کلسیم بر عمر پس از برداشت گوجه‌فرنگی رقم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of salicylic acid effects on some physiological traits of Fenugreek under drought stress
بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه شنبلیله تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of drought stress and its interaction with silicon on stimulates the antioxidant system and lipid peroxidation in fennel (Foeniculum vulgar)
اثرات تنش خشکی و برهمکنش آن با سیلیکون بر تحریک سامانه آنتی اکسیدان و میزان پراکسیداسیون لیپیدی رازیانه (Foeniculum vulgar)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of drought and salinity stresses on growth and yield of linseed genotypes
تأثیرتنش شوری و رژیم آبیاری بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گیاه بزرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of gibberellin on the activity of antioxidant enzymes in savory plant (Satureja hortensis L.) under salt stress
اثر جیبرلین بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of potassium nitrate on antioxidant enzymes activity of aged milk thistle (Silybum marianum) seeds
اثر نیترات پتاسیم بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در مرحله جوانه‌زنی بذور زوال یافته ماریتیغال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postharvest quality preservation and control of fungal rot in sweet pepper using chitosan edible coating
حفظ کیفیت پس از برداشت و کنترل پوسیدگی قارچی فلفل دلمه ای (Capsicum annum L.) توسط پوشش خوراکی کیتوزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of low-intensity ultrasound on membrane integrity of suspension-cultured parsley cells (Petroselinum crispum L.)
تاثیر امواج فراصوت با انرژی پایین بر تمامیت غشای سلول های جداکشت جعفری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nanoparticles of titanium dioxide (anatase) on some physiological and morphological characteristics of strawberry (Fragaria ananassa c.v.Queen Elisa) in hydroponic condition
بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (آناتاز) بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژی و مورفولوژی توت فرنگی رقم کوئین الیزا (Fragaria ananassa c.v.Queen Elisa) در شرایط کشت هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف