تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 4, Number 13 (2015-10)


Essential Oils, Organic Agriculture, Organic fertilizers, Zuleng
بررسی تاثیرکمپوست و ورمی‌کمپوست بر ویژگی‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه زولنگ (Trautv. Eryngium caucasicum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of tempreture on antioxidant enzymes activity and morphological aspects of Astragalus fridae Rech. F. in the north-west of Semnan
تاثیر دما برفعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و ساختمان تشریحی گیاه گون گچی(Astragalus fridae Rech.f.) در منطقه شمال غرب سمنان (روستای افتر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of low root temperature with three nitrogen levels on growth, photosynthetic and physiological characteristics of lettuce
اثر تنش دمای پایین ریشه بر خصوصیات رشد، فتوسنتز و فیزیولوژیکی کاهو در سه سطح نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Polyploidy Induction on Some Growth Parameters in Cannabis sativa L.
اثر القای پلی پلوئیدی بر برخی از پارامتر های رشد در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Nano-Zinc oxide and seed inoculation of Triticale
تأثیر نانو اکسید روی و تلقیح بذر تریتیکاله (Triticale) با باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد دانه و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effect attract moisture substances and organic fertilizers on quality and quantity yield of Purslane (portulaca oleracea L.) in Ahwaz region
بررسی اثر مواد جاذب‏الرطوبه، کود‏های آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی گیاه دارویی خرفه در منطقه اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nitrogen source on some of physiological properties of two Dunaliella, salt water microalgae
تاثیر نوع منبع نیتروژنی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو سویه جلبک آب شور Dunaliella
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of shade on Physiol- Morphplogical characteristics and essential oil of Mint
تاثیر سایه بر خصوصیات مورفو- فیزیولوژیک و محتوای اسانس ارقام مختلف نعناع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nickel stress and Neotyphodium endophyte symbiosis effects on growth parameters and Nickel uptake in Lolium perenne
بررسی تاثیر تنش نیکل و همزیستی اندوفایت نئوتیفودیوم بر برخی شاخص های رشد و جذب نیکل در گیاه Lolium perenne
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of changes Photosynthetic Pigment Content, Chlorophyll fluorescence Parameters and Nutrients in Saltwort Plants (Seidlitzia rosmarinus L.) under Salt Stress
بررسی تغییرات محتوی رنگدانه‌های فتوسنتزی، پارامترهای فلورسنس کلروفیلی و عناصر غذایی در گیاه اشنان (Seidlitzia rosmarinus L.) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salinity stress on antioxidant enzymes and chlorophyll content of salt-tolerant and salt-sensitive safflower (Carthamus tinctorius L.) genotypes
تاثیر تنش شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و محتوای کلروفیل برگ در ژنوتیپ-های حساس و متحمل به شوری گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the simulated dust storm stress on the chlorophyll a fluorescence, Chlorophyll content, Flavonoids and phenol compounds in medicinal plant Thymus vulgaris L.
اثر تنش طوفان گردوغبار شبیه ‌سازی ‌شده بر روی فلورسنس کلروفیل a ، محتوای کلروفیل، فلاونوئیدها و ترکیب‌های فنلی در آویشن (L. Thymus vulgaris)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of seed priming on some effective physiological parameters on seed germination of pea (Pisum sativum L.) under chilling stress
اثر پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی مؤثر بر جوانه‌زنی بذر نخود‌فرنگی (Pisum sativum L.) تحت تنش سرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف