تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 3, Number 9 (2015-1)


Effect of salicylic acid on the expression pattern of proteins involved in the regulation of programmed death in bread wheat (Triticum aestivum)
اثر اسید سالیسیلیک بر تنظیم الگوی بیان برخی پروتیئن‌های درگیر در مرگ برنامه‌ریزی شده در گندم نان (Triticum aestivum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth and yield analysis of wheat (Triticum aestivum L.) under interference of wild barely (Hordeum spontaneum L.) in Isfahan region
شاخص های رشد و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)تحت تاثیر تداخل علف هرز جودره (Hordeum spontaneum L.) در منطقه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different chloride concentrations on yield and growth indices in tobacco plant (Nicotiana tabacum L.)
اثر غلظت‌های مختلف کلر آب آبیاری بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه توتون (Nicotiana tabacum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of viability and activity of antioxidant enzymes in Catharanthus roseus L. under the treatment of different concentration of sodium nitroprusside in culture media.
بررسی توان زیستی و فعالیت آنزیم ‌های آنتی ‌اکسیدانی در کشت سلولی گیاه پریوش (Catharanthus roseusL.) تحت تاثیر غلظت ‌های مختلف سدیم نیتروپروساید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of various nitrogen sources on physiological and biochemical changes of beans under waterstress conditions.
اثر منبع نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لوبیا در شرایط تنش کم‌آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salt stress on some physiological and biochemical parameters of two Salvia species
اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو گونه مریم گلی (Salvia)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The response of physiological characteristics of chickpea to K and Zn fertilizers under dryland farming and supplementary irrigation conditions
واکنش خصوصیات فیزیولوژیک نخود به کودهای روی و پتاسیم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of drought stress on yield and some physiological traits in Canola varieties
تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک برخی از ارقام کلزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of zinc on growth, photosynthetic pigments, proline, carbohydrate and protein content of Lycopersicum esculentum under salinity
اثرات ‌روی بر رشد، مقدار رنگیزه‌های فتوسنتزی، پرولین، پروتئین و کربوهیدرات‌های گوجه‌فرنگی تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of different levels of shade tolerance in two cool-season grass species: desert wheatgrass (Agropyron deserturum) and tall fescue (Festuca arundinaceae Schreb. ‘Forager’)
بررسی تحمل به سطوح مختلف سایه در دو گونه چمن فصل سرد علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) و گونه چمانواش بلند (arundinaceae Schreb. ‘Forager’ Festuca)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of cadmium nitrite and salicylic aside on antioxidant enzyme activity and leaf soluble protein and malondialdehyde of safflower (Carthamus tinctorius L. cv. Soffe)
برهم‌کنش نیترات کادمیوم و سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت، پروتئین محلول و مالون‌دی‌آلدهید برگ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم صفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total protein and some mineral elements content under different pesticides treatment in brown and white grain of three varieties of rice
تأثیر آفتکش‌های مختلف بر محتوای پروتئین کل و برخی عناصر معدنی در دانه‌ی قهوه‌ای و سفید سه رقم برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of autotetraploidy in Madagascar periwinkle (Catharanthus roseus cv. Rosea) by colchicine treatment in order to induce diversity of morph-physiological and phenology traits
القا اتوتتراپلوئیدی در گل پروانش (Don. Catharanthus roseus) رقم روزئا به منظور ایجاد تنوع در ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و فنولوژیکی با استفاده از تیمار کلشی‌سین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف