تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 3, Number 10 (2015-3)


Effects of drougth stress on the essential oil content and composition of Dill (Anethum graveolens L)
بررسی اثر تنش خشکی بر کیفیت و کمیت ترکیبات موجود در اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Glomus intraradices fungus on growth, nutrients elements and Nickel uptake in tall fescue under Nickel stress
تأثیر قارچ Glomus intraradices بر رشد، جذب عناصر غذایی و نیکل در گیاهچه های فستوکا تحت تنش نیکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of some physiological and morphological responses of four Iranian grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars to drought stress under in vitro conditions
بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک چهار رقم انگور ایرانی(Vitis vinifera L.) به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the effects of Se and Cd on some parameters morphological and physiological in cultivars of wheat plant
اثر محلول‌پاشی سلنیوم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت‌شناسی دو رقم گندم (کویر- روشن) تحت تنش کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hormones, salicylic acid, chitosan on phenolic compounds in Artemisia aucheri in vitro
تاثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و کیتوزان بر میزان ترکیبات فنلی در کالوس و گیاهچه‌های کامل درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss) )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deficit irrigation effects on growth, seed quantity and quality of castor bean under salicylic acid and sprmine treatments
تاثیر کم آبیاری بر رشد، کمیت و کیفیت دانه کرچک تحت تیمار اسید سالیسیلیک و اسپرمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of change in function of various genes on plant responses to ethylene (C4H4) in vitro condition in Arabidopsis thaliana
بررسی تاثیر تغییر عملکرد ژن های مختلف بر واکنش گیاهان به اتیلن (C2H4) در شرایط in vitro در آرابیدوپسیس تالیانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of low temperature and ethylene inhibitors on antioxidant activities and ethylene production of mini carnation (Dianthus caryophyllus L.)
اثر دمای پایین و تیمارهای بازدارنده اتیلن روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و اتیلن تولیدی در میخک مینیاتوری(Dianthus caryophyllus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of methyl jasmonate and sodium selenate on certain physiological parameters in Lycopersicon esculentum Mill
اثر متقابل متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی درگیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of gene expression and enzymatic activity of ascorbate peroxidase in aleurone layers treated with gibberellic acid, abscisic acid and salicylic acid hormones
آنالیز بیان ژن و فعالیت آنزیمی آسکوربات پراکسیداز در لایه آلرون تیمار شده با هورمون جیبرلیک اسید، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on optimization of germination and ephedrine level in Ephedra major
بررسی شرایط بهینه جوانه‌زنی و میزان افدرین گیاه افدرا (Ephedra major
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of salinity tolerance in some almond genotypes grafted on GF677 rootstock base on morphological characteristic and chlorophyll fluorescence
ارزیابی تحمل به شوری در برخی از ژنوتیپ‌های بادام پیوند شده روی پایه GF677 بر اساس صفات مورفولوژیک و فلورسانس کلروفیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of in vitro seeds and shoot tips colchicine treatment methods on of Thymus daenensisCelak via the study of morphological features of stomata and cellular DNA content
مقایسه دو روش تیمار کلشی سین بر روی بذر و سرشاخه آویشن دنایی(Thymus daenensis Celak) از نظر ویژگی‌های مورفولوژیکی روزنه و محتوی DNAدر گیاهچه‌های i‏n vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف