تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 2, Number 4 (2013-9)


The evaluation of some photosynthetic characteristics in two forage millet cultivars under salt stress conditions
ارزیابی برخی خصوصیات فتوسنتزی دو رقم ارزن علوفه‌ای در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing leaf callus culture in Salvia leriifolia for phenolic acids production
بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of GA3 on growth and chemical composition of jujube leaf (Ziziphus spina-christi) under salinity condition
بررسی تاثیر جیبرلین (GA3) بر رشد و ترکیب شیمیایی برگ گیاهچه کنار (Ziziphus spina-christi) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of rhizobia inoculation on anatomical indexes of alfalfa leaf (Medicago sativa) under SO2 pollution
اثرات تلقیح ریزوبیومی بر شاخص‌های تشریحی برگ یونجه (Medicago sativa) تحت آلودگی گاز دی‌اکسیدگوگرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of spraying or root inoculation by Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB) and their metabolits on morphophysiological indices, qualitative indices and yield in Hashemi cultivar of rice
مقایسه محلول‌پاشی با تلقیح ریشه‌ای باکتری‌های محرک رشد و متابولیت‌های آنها بر ویژگی‌های مرفوفیزیولوژیک، صفات کیفی و عملکرد برنج رقم هاشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of two arbuscular mycorrhizal fungi on growth and nutrient uptake in different genotypes of Mentha spicata L.
تأثیر دو قارچ میکوریز بر رشد و جذب مواد غذایی در ژنوتیپ‌های مختلف نعناع سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of root formation to produce silymarin in Silybium marianum plant in tissue culture condition
القا ریشه زایی به منظور تولید سیلیمارین در گیاه خارمریم در شرایط کشت بافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف