تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 4, Number 11 (2015-6)


Effect of Zeolite and seed priming on grain nitrogen content, leaf chlorophyll and traits dependent to grain yield of Mung bean (Vigna radiata L.) cultivars
تأثیر زئولیت و پرایمینگ بذر بر نیتروژن دانه، محتوای کلروفیل برگ و صفات مربوط به عملکرد دانه ارقام ماش (Vigna radiata L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cadmium and sodium nitroprusside (SNP) on growth and some physiological parameters on Melia azedarach
بررسی اثر کادمیم و تیمار همزمان سدیم نیتروپروساید (SNP) بر رشد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه زیتون تلخ (Melia azedarach)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic analysis of some physiological traits in polycross populations of Dactylis glomerata under normal and drought conditions
تجزیه ژنتیکی برخی خصوصیات فیزیولوژیک از طریق مطالعه جوامع پلی‌کراس Dactylis glomerata در شرایط عادی و تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reducing of cadmium stress effects on black seed (Nigella sativa) by glycinebetaine pretreatment of seeds
تاثیر پیش‌تیمار با گلایسین بتائین بر کاهش اثرتنش کادمیوم در مرحله جوانه‌زنی و رشد گیاهچه سیاه‌دانه (Nigella sativa)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of petroleum contaminated soil on germination and morphophysiological characteristics of wheatgrass (Agropyron desertorum) for landscape design
اثر آلودگی مواد نفتی در خاک بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) برای استفاده در فضای سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on effect of atmospheric pollutants on proline , protein and some elements in Medicago sativa and Phaseolus vulgaris (case study:Arak Oil Refinery)
بررسی اثر آلاینده‌های اتمسفری بر پرولین، پروتئین و برخی از عناصرگیاهان یونجه و لوبیا (مطالعه موردی: پالایشگاه شازند اراک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An evalution of 19 wheat (Triticum aestivum L.) cultivars regarding the response to salinity stress
ارزیابی تحمل به تنش شوری در 19 رقم گندم (Triticum aestivum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of lead and methyl jasmonate on Radish (Raphanus sativus L.)
اثر متیل جاسمونات بر جذب و تجمع سرب در گیاه تربچه (Raphanus sativus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allelopathic effects of aqueous extract of pagoda tree ( sophora alopecuriodes.L) and creeping jenny ( Convolvulus arvensis L.) on five crop plants at seedling growth stage
بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی تلخه بیان (Sophora alopecuriodes. L ) و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L. ) بر رشد گیاهان زراعی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different concentrations of nickel and copper on growth and some physiological parameters in the plant Okra (Hibiscus esculentus L.)
تاثیر غلظت‌های مختلف مس و نیکل بر روی برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی در گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression level of ZIP1 and ZIP5 transporters in root and leaves of three different zinc-efficiency wheat cultivars
سطح بیان پروتئین‌های ناقل ZIP1 و ZIP5 در ریشه و برگ سه رقم گندم با روی-کارایی متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of foliar application of salicylic and ascorbic acids on some physiological characteristics of soybean (cv. Williams) under salt stress
تأثیر سالیسیلیک و آسکوربیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیک سویا (رقم ویلیامز) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of different arsenic and phosphorus levels on chlorophyll and malondialdehyde content of Isatis cappadocica
بررسی اثر متقابل آرسنیک و فسفر بر محتوی کلروفیل و میزان تجمع مالون دی آلدهید در گیاه Isatis cappadocica
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف