تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 3, Number 7 (2014-9)


Effect of sunflower (Helianthus annuus ) alcoholic extract on germination, vegetative growth, some enzymes activities of Avena ludoviciana
بررسی تاثیر عصاره الکلی آفتابگردان( Helianthus annuus ) بر جوانه زنی، رشد رویشی و فعالیتهای انزیمی یولاف وحشی ( Avena ludoviciana)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cold storage time on some physiological properties of two apple cultivars
تاثیر مدت زمان انبارداری سردخانه‌ای روی برخی خواص فیزیولوژیکی دو رقم سیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Arbuscular Mycorrhizal (AM) Fungus Glomus mosseae on the Growth and Yield of of three ecotype of hemp (cannabis sativa L.) under saline soil and saline water
بررسی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا گونه Glomus mosseae بر مقاومت به شوری سه توده شاهدانه در یک خاک و آب شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of salt tolerance in desert wheatgrass (Agropyron desertorum L.)
بررسی تحمل به شوری گونه بومی علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Native tolerance of four day old seedlings wheat to drought stress
تحمل بنیادی گیاهچه های 4 روزه گندم به تنش خشکی طولانی مدت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of water stress on physiological growth indices and phonological traits in Thymus kotschyanus Boiss.
اثرات تنش خشکی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد و خصوصیات فنولوژیک گیاه آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss).
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of salinity and salicylic acid on morphological and physiological traits ‎of sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) at earlier growth stages ‎
تاثیر شوری و سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سورگوم در ‏‏ مراحل اولیه رشد‎(Sorghum bicolor (L.) Moench)‎
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of iron nanofertilizer on leaf growth, antioxidants and carbohydrate contents of Catharanthus roseus
بررسی اثرات نانوکود آهن بر رشد برگ، مقدار کربوهیدرات و آنتی‌اکسیدان‌های پریوش Catharanthus roseus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of irrigation intervals and foliar application of iron and zinc on some physiological and morphological characteristics of red bean )Phaseolous vulgaris L..(
اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک لوبیا قرمز Phaseolous vulgaris L). (
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biplot analysis for assessing morphological variation and drought tolerance in seven species of Brassica
کاربرد تجزیه بای پلات در بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک و تحمل به خشکی هفت گونه‌ از جنس براسیکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ability of alga Dunaliella salina strain UTEX-200 in bioremediation of aluminum from the environment
بررسی توانایی جلبک salina Dunaliellaسویه Utex-200 در زدایش آلومینیوم از محیط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف