تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 2, Number 3 (2013-6)


Biochemical responses of two wheat cultivars to late season drought stress and auxin and cytokinin application
واکنش بیو‌شیمیایی دو رقم گندم به تنش خشکی انتهایی و تنظیم کننده‌های اکسین و سیتوکینین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High magnesium concentration in serpentine soils does not affect the
غلظت بالای منیزیم در خاک‌های سرپنتین بر همئوستازی کلسیم در گیاه بومی سرپنتین Alyssum inflatum تأثیر ندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of growth and cell size of Salsola arbuscula callus
تغییرات رشد و اندازه سلول‌های کالوس Salsola arbuscula تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inoculation effects of Rhizobium on the tolerance increase of Persian clover (Trifolium resupinatum) under SO2 pollution
اثرات تلقیح با ریزوبیوم بر افزایش مقاومت شبدر ایرانی(Trifolium resupinatum) به آلودگی گاز دی‌اکسید گوگرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of paclobutrazol in improvement of drought tolerance of Brassica napus L. seedling under in vitro culture
تاثیر پاکلوبوترازول بر بهبود تحمل به خشکی در گیاهچه‌های کلزا (.Brassica napus L) در شرایط کشت درون شیشه (in vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of some oxidative parameters induced by drought stress in Nigella sativa under hydroponic culture
مطالعه برخی پارامترهای اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه سیاهدانه در شرایط کشت هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maintenance of membrane integrity and activation of antioxidant system of wheat at vegetative growth stage by static and electromagnetic fields
حفظ تمامیت غشا و تحریک سامانه آنتی اکسیدان گیاه گندم تحت تأثیر میدان مغناطیسی ایستا و متناوب در فاز رویشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف