تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 1, Number 2 (2013-1)


The effects of different strains of pseuodomonas on uptake efficiency, yield
اثر سویه‌های مختلف سودوموناس بر کارایی جذب، عملکرد و اجزای عملکرد برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of spermidin and methylene blue pretreatment on some physiological responses of Matricaria recutita plants to salt stress
اثر پیش تیمار اسپرمیدین و متیلن بلو بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه بابونه (Matricaria recutita L.) به تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of jasmonic acid on the terpenoid compounds in Cannabis sativa
بررسی اثر جاسمونیک اسید بر ترکیبات ترپنوئیدی در گیاه شاهدانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant activity and oxidative stress due to salinity in triticale and wheat lines in field condition
بررسی فعالیت آنتی اکسیدان‌ها و تنش اکسیداتیو ناشی از شوری در لاین‌های تریتیکاله و گندم در شرایط مزرعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of exogenous application of organic carboxylic acids on some biochemical parameters and Cd and Pb absorption by canola seedlings
بررسی تیمار برون‌زای اسیدهای آلی کربوکسیلیک بر برخی ویژگی‌های بیوشمیایی و میزان جذب فلزات کادمیوم و سرب در گیاهچه کلزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in leaf Proline, Soluble sugars, Glycinebetaine and Protein content in six spring safflower under salinity stress
تغییرات میزان پرولین، قندهای محلول، گلیسین بتائین و پروتئین محلول برگ شش رقم گلرنگ بهاره (tinctorius L. Carthamus) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of cold stress on two olive cultivars
بررسی مقاومت دو رقم زیتون به تنش سرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف