تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 2, Number 6 (2014-3)


Effects of Methyl jasmonate pretreatment on phenolic compounds and PAL activity in Lepidium sativum L. subjected to copper toxicity
تاثیر تیمار متیل‌جاسمونات بر محتوای ترکیبات فنلی و فعالیت آنزیم PAL در گیاه شاهی (Lepidium sativum) تحت سمیت مس(Cu)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Active constituents Changes of Silybum marianum in Water Stress
تغییرات میزان ماده موثره گیاه ماریتیغال) ( Silybum marianum در تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The allelopathic effects of aqueous extract of walnut (Juglans regia) leaves on some physiological and biochemical characteristics of parsley plants inoculated by mycorrhizal fungus Glomus versiforme
اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو (Juglans regia) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان جعفری تحت همزیستی با قارچ میکوریز Glomus versiforme
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of foliar spray of urea-Ni complex on yield and nitrogen metabolism of urea-fed lettuce
تاثیر تغذیه‌برگی کمپلکس نیکل- اوره بر متابولیسم نیتروژن و عملکرد کاهو در محلول غذایی حاوی اوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of interaction between Silicon and Salinity on some Physiological and Anatomical Parameters of borage ( Borago officinalis L.)
مطالعه بر هم کنش سیلیکون و شوری بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و تشریحی گیاه گاوزبان دارویی (Borago officinalis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Neotyphodium endophyte symbiosis on growth, Nickel uptake and photosynthetic pigments in two genotypes of tall fescue
تأثیر همزیستی اندوفایت نئوتیفودیوم بر رشد، جذب نیکل و رنگیزه‌های فتوسنتزی در دو ژنوتیپ از فسکیوی بلند (Festuca arundinacea)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of two methods of cystein treatment for growth improvement in Ocimum basilicum L. under cobalt stress
مقایسه دو روش تیمار سیستئین بر بهبود رشد گیاه ریحان بنفش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of phosphate solubilizing bacteria strains (Pseudomonas putida) on forage quality and quantity of Sorghum Cultivars in Varamin
تأثیر سویه ­های مختلف باکتری حل کننده فسفات Pseudomonas putida بر کمیت و کیفیت علوفه ارقام سورگوم در ورامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف