فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML تاثیر قارچ میکوریز و اسید هیومیک بر محتوای اسمولیت‌های سازگار، هدایت ‌روزنه‌ای، فعالیت آنزیم‌‎‌‎های آنتی اکسیدان و برخی صفات گندم نان در شرایط ‌محدودیت آبی - پذیرفته شده در 1403/3/1
شهرام شاهمارزاده ، رئوف سید شریفی*
XML ارزیابی فنی و اقتصادی تأثیر زمان محلول‌پاشی کائولین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی، کمی و کیفی انجیر رقم سبز در شرایط دیم - پذیرفته شده در 1403/2/11
حمید زارع* ، دادگر محمدی
XML اثر UV-B و اسیدهیومیک بر روی صفات فیزیولوژیکی گیاه مفراح (Nepeta crispa) - پذیرفته شده در 1403/2/18
زهرا کریمی ، علی عزیزی ، علی رضا نوروزی شرف*
XML Effects of Gamma-Aminobutyric Acid, Melatonin, and Potassium Phosphite on the Growth and Photosynthetic Efficiency of Citrus aurantium L. Seedling - پذیرفته شده در 1403/3/1
Faezeh Fateminia ، Esmaeil Seifi* ، Ali Dehestani ، Pooyan Mehrabanjubani ، Ali Asadi Kangarshahi
XML Salt tolerance of sweet clover in response to application of ascorbic acid, proline and urea - پذیرفته شده در 1403/1/19
سجاد رحیمی ، علیرضا پیرزاد* ، جلال جلیلیان ، سعیده رحیم زاده
XML مطالعه نقش گاما آمینوبوتریک اسید درونی در تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) تحت تنش گرمایی - پذیرفته شده در 1403/1/27
الهه اکبری ، مهدیه غلامی* ، بهرام بانی نسب
XML تاثیر ملاتونین بر عملکرد، صفات رشدی و برخی صفات فیزیولوژیکی فلفل تند تحت شرایط تنش خشکی - پذیرفته شده در 1403/1/19
مهدی عموزاده ، فردین قنبری* ، راحیل موحدی
XML تأثیر فنیل‌آلانین و گاماآمینوبوتریک اسید بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1402/12/14
فاطمه یزدان پناهی ، محسن ثانی خانی* ، عزیزاله خیری ، حسین ربی انگورانی
XML اثر پیش‌تیمار سدیم نیتروپروساید بر بهبود صفات فیزیولوژیکی و آنزیم‎های آنتی‌اکسیدانی گیاهچه برنج (Oryza sativa) تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1403/1/19
هانیه سعادت ، محمد صدقی*
XML تأثیر باکتری‌های محرک رشد Pseudomonas putida و Curtobacterium sp. Strain wlu بر رشد و اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت شرایط تنش کم‌آبیاری - پذیرفته شده در 1403/2/25
مریم کریمی سرناویی ، عبدالحسین رضایی نژاد* ، صادق موسوی فرد ، حسین میرزایی نجفقلی ، فرهاد بیرانوند
XML بررسی کیفیت غذایی ذرت رقم 370 تحت تاثیر باکتریهای ازتوباکتر و سودوموناس - پذیرفته شده در 1403/2/11
موسی ارشد* ، کریم عیسی زاده ، الناز فرج زاده
XML بررسی تاثیر تغییرات فصلی بر پروفایل ترکیبات فنلی گیاه Phragmites australis از مناطق آلوده به فلزات سنگین در شهر سماوه عراق - پذیرفته شده در 1403/1/19
امیر کاظم العارضی ، لطیفه پوراکبر* ، فاطمه رحمانی ، علی عبدالحمزه الفنهراوی
XML تاثیر سلنات سدیم بر رشد، خواص آنتی اکسیدانی و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L.) در شرایط کشت هیدروپونیک - پذیرفته شده در 1402/12/7
لیلا شبانی* ، حمیده زمانپور شاه منصوری
XML اثر تاریخ کاشت، کود زیستی نیتروژن و وجین علف‌های هرز بر ویژگی‌های بیوشیمیایی گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط دیم - پذیرفته شده در 1402/12/14
لادن زاهدی مقدم ، علی خورگامی* ، مسعود رفیعی
XML مطالعه ی اثرات سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی سالیکورنیا پرسیکا تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1402/12/21
معصومه ملکی* ، مهسا السادات خرسندی ، زهرا موحدی
XML ارزیابی شاخص های تنش شوری در مقایسه ارقام و موتانت های برنج (Oryza sativa L) - پذیرفته شده در 1403/2/11
فرهاد باقری ، همت اله پیردشتی* ، قربانعلی نعمت زاده ، یاسر یعقوبیان
XML ارزیابی اثر قارچ مایکوریزا و محلول‌پاشی سولفات‌ روی بر برخی صفات فیزیولوژیک، بیوشیمایی و عملکرد اقتصادی گیاه گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) تحت رژیم‌های آبیاری متفاوت - پذیرفته شده در 1402/11/2
گودرز بافری فر ، امین صالحی* ، محسن موحدی دهنوی ، محمد صدقی اصل ، علیرضا یدوی
XML پاسخ بیوشیمیایی کاسنی دیم (Cichorium intybus L.) به کودهای زیستی غنی شده با ورمی کمپوست و آبیاری تکمیلی - پذیرفته شده در 1403/3/5
پیمان محمدزاده توتونچی ، علیرضا پیرزاد* ، جلال جلیلیان
XML اثرات محرک‌های آلی و دورهای آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی چویل (Ferulago angulate (Schltdl.) Boiss) - پذیرفته شده در 1403/1/25
مهراب یادگاری*
XML تغییر در محتوای آنتی اکسیدان های میوه لیمو خارکی در پاسخ به کاربرد برگساره‌ای روی - پذیرفته شده در 1402/12/7
نسیم راستگو ، مهدیه غلامی*
XML بررسی واکنش‌ فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مختلف چغندرقند در سطوح مختلف تنش شوری - پذیرفته شده در 1402/12/7
پریا نوری ، سدابه جهان بخش* ، سلیم فرزانه ، سعید حیدرزاده ، سیده یلدا رئیسی
XML تأثیر الیسیتورهای متیل جاسمونات، اسید سالیسیلیک و دی‌اکسید تیتانیوم بر صفات فیزیولوژیکی-بیوشیمیایی زرشک ژاپنی (Berberis thunbergii) - پذیرفته شده در 1402/11/23
حدیثه صادقی ، جعفر احمدی ، فرهاد حبیب‌زاده* ، صدیقه فابریکی اورنگ
XML اثر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی Thymus vulgaris L. - پذیرفته شده در 1402/12/14
مهراب یادگاری*
XML تاثیر کاربرد خارجی آب‌اکسیژنه و براسینواستروئید در حفظ کیفیت میوه‌های نارنگی رقم کینو طی انبارمانی - پذیرفته شده در 1402/11/23
مهدی ضیا ابراهیمی ، زهرا پاک کیش* ، سهیلا محمدرضاخانی
XML اثرات نانو ذرات آهن و مس بر فاکتورهای تنشی و سنتز رزمارینیک اسید درگیاه بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) - پذیرفته شده در 1402/10/25
نفیسه وارسته خانلری ، خدیجه کیارستمی* ، منیر حسین زاده نمین1 ، محمد عبدلی
XML برهمکنش طیف نور مصنوعی و تغذیه گوگرد بر مورفولوژی، رنگیزه‎های فتوسنتزی و ارزش غذایی ریزسبزی بروکلی(Brassica oleracea var. italica) - پذیرفته شده در 1403/2/11
حسین مرادی ، کامران قاسمی* ، سید حمیدرضا هاشمی پطرودی ، محدثه مقیمی کندلوسی
XML جداسازی و شناسایی سویه‌های باسیلوس سرئوس از منطقه ریزوسفر گیاه افسنطین(Artemisia absinthium) و تأثیر آن‌ها بر شاخص‌های بیوشیمیایی Artemisia absinthium تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1403/3/1
سارا سلیمیان ریزی ، زهرا رضایتمند* ، منیره رنجبر ، نسرین یزدان پناهی ، زرین دخت امامی کرونی
XML اثر تنش خشکی و کودهای زیستی مایکوریزا، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر ویژگی‌های بیوشیمیایی دو رقم گندم آبی - پذیرفته شده در 1402/12/7
مهدی رشنو ، فرشید عارفی ، بهرام امیری* ، مسعود رفیعی ، مهدی زارع
XML اثر قارچ آربوسکولارمیکوریز و ورمی‌کمپوست بر صفات مورفوفیزیولوژیکی عملکرد دانه و توان گیاه‌پالایی آرسنیک در گیاه گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) - پذیرفته شده در 1402/12/7
حسن سالاری ، ریحانه عمواقایی* ، حسین مظفری
XML اثر محلول پاشی اسید هیومیک و مرحله برداشت، بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی عروسک پشت پرده (Physalis peruviana L.) - پذیرفته شده در 1402/10/2
زهرا ایزدی ، مهتاب صالحی*
XML تأثیر محلول‌پاشی برگی ترکیبات کاهنده تنش بر شاخص‌های فتوسنتزی و ماده خشک ارزن معمولی (Panicum miliaceum) تحت تنش روی و قارچ Piriformospora indica - پذیرفته شده در 1402/10/4
مریم ثمن ، علی سپهری*
XML بررسی اثر مدیریت مصرف کود‌های پتاسیمی و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی گندم دیم - پذیرفته شده در 1402/12/21
محمد جعفر ملکوتی* ، امید کمانگر ، محمد حسین سدری ، عادل سی و سه مرده
XML ارزیابی اثر محیط کشت و ترکیبات هورمونی مختلف بر پارامترهای درون شیشه‌ای در طی ریزازدیادی ارکیده وانیلی (Vanilla planifolia) - پذیرفته شده در 1402/9/13
یوسف فرخ زاد ، مهناز سلاطین ، شهرام جعفرنیا*
XML ارزیابی صفات فیزیولوژیک و عملکرد در ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم (.Triticum aestivum L) تحت شرایط شور مزرعه - پذیرفته شده در 1402/10/4
مجید رجایی* ، سیروس طهماسبی ، منوچهر دستفال
XML کارآیی پارامترهای فلورسانس کلروفیل در اکوتیپ های کم ارتفاع و مرتفع دو گونه دارویی Dracocephalum kotschyi و Nepeta crassifolia - پذیرفته شده در 1402/10/11
زهرا متکی ، قادر حبیبی* ، عباس قلیپور ، تهمینه لهراسبی
XML اثر اسید جاسمونیک و محلول پاشی عنصر بور روی صفات اگرو‌فیزیولوژیک گیاه ذرت تحت شرایط تنش کم‌آبی - پذیرفته شده در 1402/9/13
محمد حیدریان ، حمیدرضا توحیدی مقدم* ، فرشاد قوشچی ، پورنگ کسرائی ، محمد نصری
XML بررسی اثر رقابت علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album) بر عملکرد و کیفیت گیاه جعفری (Petroselinum sativum L.) - پذیرفته شده در 1402/9/20
سارا قربانی هشلی ، مرجان دیانت* ، مرضیه قنبری جهرمی
XML مطالعه اثر تنش‌های شوری و اسمزی بر واکنش بیوشیمیایی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) و ارزیابی بیوانفورماتیک خانواده ژنی SOD - پذیرفته شده در 1402/8/29
مصطفی حق پناه ، اسماعیل بخشنده* ، حمیدرضا هاشمی پطرودی
XML تأثیر تلقیح قارچ‌ مایکوریزا‌ آربوسکولار و باکتری‌های محرک رشد بر میزان تحمل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) به سمیت کادمیوم - پذیرفته شده در 1402/9/27
پریسا ثابتی ، علیرضا یدوی* ، امین صالحی ، رضا نقی ها ، فاطمه ابراهیمی
XML تاثیر تابش پرتو فرابنفش A و B بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) - پذیرفته شده در 1402/8/22
سحر پیری نژاد ، حسن مومیوند* ، عبداله احتشام نیا ، محمدرضا راجی
XML اثر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و سیلیکات بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی، عملکرد دانه و روغن گیاهان دارویی خارمریم (Silybum marianum) و شنبلیله (Trigonella foenum- graecum) در شرایط کشت مخلوط - پذیرفته شده در 1402/10/4
علی عباسی سورکی* ، حسین محمودی ، سینا فلاح ، امین صالحی
XML مطالعه تاثیر کاربرد بیوچار و سلنیوم در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از کادمیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) - پذیرفته شده در 1402/8/29
فاطمه رفیق زاده ، مرضیه قنبری جهرمی* ، مرجان دیانت
XML اثر سه نوع کود بر عملکرد گل آهار (Zinnia elegans J.) در شرایط رقابت و عدم رقابت علف‌های‌هرز - پذیرفته شده در 1403/2/18
الحسنین جاسم حسن النصراوی ، مرجان دیانت* ، مرضیه قنبری جهرمی
XML اثر هیپوکلریت سدیم، عصاره گیاه هوم و اسانس گیاه درمنه بر عمر گلجایی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل شاخه‌بریده میخک - پذیرفته شده در 1403/2/18
داود هاشم آبادی* ، فاطمه خجسته نژاد ، بهزاد کاویانی ، فاطمه زارع دوست
XML تأثیر محلول‌پاشی سولفات پتاسیم بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis) تحت سطوح مختلف شوری - پذیرفته شده در 1402/8/16
حدیث زارع منش*
XML تاثیر کادمیوم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در مینای چمنی (Bellis perennis L.) - پذیرفته شده در 1402/9/6
فائزه فاضلی* ، اسماء معتقدی
XML تأثیر سویه‌های مختلف باکتری سودوموناس بر صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط تنش خشکی - پذیرفته شده در 1402/8/29
مینا رفیعی ، اصغر رحیمی* ، آرمان آذری ، سید رسول صحافی ، احمد آئین ، پژمان خدایگان
XML اثر کم آبیاری ( تکنیک PRD و SDI ) و محلول‌پاشی با سیلیکات پتاسیم در گیاه پرچینی برگ نو (.Ligustrum vulgare L) - پذیرفته شده در 1402/8/13
یحیی سلاح ورزی* ، مریم کمالی ، محمود شور ، زینب محمد ال واوی
XML ارزیابی روند تغییرات صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت خوشه‌ای (Sorghum bicolor L.) تحت سطوح مختلف شوری در بازه‌های زمانی متفاوت - پذیرفته شده در 1402/8/8
حسین کاظمی ، عاطفه صبوری* ، علی اعلمی ، امین عابدی
XML اثر محلول‌پاشی اتانول و متانول بر شاخص‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی گل انگشتانه ارغوانی (Digitalis purpurea L.) - پذیرفته شده در 1402/8/22
افسون رضایی علولو ، محسن ثانی خانی* ، عزیزاله خیری ، ملیحه یعقوبی
XML بررسی تأثیر کمپوست‌های مختلف بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گشنیز - پذیرفته شده در 1402/10/16
حسینعلی اسدی قارنه* ، آرزو هاشمی
XML افزایش عملکرد و کیفیت گلرنگ با استفاده از براسینوستروئید و اسید سالیسیلیک در شرایط تنش آبی - پذیرفته شده در 1402/8/16
مهدی نقی زاده* ، کبری مقصودی
XML Pistachio waste compost and mycorrhiza effect on nutrient concentrations and pistachio leaves development (Pistacia vera L.) - پذیرفته شده در 1402/6/28
مهرنوش اسکندری تربقان* ، عبدالحمید شرافتی
XML بررسی تغییرات فاکتورهای فلورسانس کلروفیل a در همزیستی گیاه رزماری با میکوریزا تحت ترافیک - پذیرفته شده در 1402/9/11
زهرا علی‌‎نژاد ، سید علی ابطحی* ، مجتبی جعفری‌‎نیا ، جعفر یثربی
XML بررسی ویژگی‎های مورفوفیزیولوژیک چمن یال‌اسبی، فستوکا روبرا، گل‌یخ و سدوم‌عقربی تحت‌ تأثیر آب‌های نامتعارف و باکتری‎های محرک رشد در دیوارهای سبز خارجی - پذیرفته شده در 1402/6/19
منصوره جوزای ، حسین زارعی* ، سارا خراسانی نژاد ، تقی میری
XML واکنش بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه‌ای به رژیم ‌آبیاری و میکوریزا - پذیرفته شده در 1402/5/17
صادق آزادبخت ، مسعود رفیعی* ، علی خورگامی
XML بررسی ترکیبات اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی انغوزه (Ferula assa- foetida ) و مقایسه با صمغ گیاه - پذیرفته شده در 1402/11/28
فروزان فرشادبخت ، آناهیتا رشتیان* ، مصطفی گلدانساز
XML اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه‌ای در کشت تابستانه - پذیرفته شده در 1402/6/14
معصومه بازگیر ، مسعود رفیعی* ، علی خورگامی
XML نقش احتمالی نیتریک اکسید در جوانه زنی پسته (Pistaci avera L.): یک استراتژی جدید - پذیرفته شده در 1402/7/25
زهرا پاک کیش* ، سهیلا محمدرضاخانی ، هادی اصغری
XML اثر کاربرد اسید سالسیلیک، ضد یخ و روغن سویا بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و اسمولیت های آلی گل گیلاس رقم "سیاه تکدانه مشهد" در شرایط تنش سرما - پذیرفته شده در 1402/8/1
حسین سرتیپ ، علی اکبر شکوهیان* ، اسماعیل چمنی ، علیرضا قنبری
XML 24-epibrassinolide improves growth and essential oil of coriander leaves (Coriandrum sativum L.) under water deficit irrigation - پذیرفته شده در 1402/5/31
ندا امیری ، نجمه زینلی ، زهرا پاک کیش*
XML ارزیابی پروتئین دهیدرین، گابا، پرولین درون‌زا و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در عصاره‌ی Citrus reticulata تحت تنش دمای پایین - پذیرفته شده در 1402/4/27
سهیلا محمدرضاخانی* ، فرخنده رضانژاد
XML Phytochemical compounds of in vivo and in vitro organs of peanut (Arachis hypogeae L.)Phytochemical compounds of in vivo and in vitro organs of peanut (Arachis hypogeae L.) - پذیرفته شده در 1402/3/30
بابک دلنواز هاشملویان ، عذرا عطائی عظیمی* ، رضا رضاخانلو
XML اثر محلول‌پاشی براسینواستروئید بر بهبود عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گندم (رقم سیروان) تحت تنش خشکی - پذیرفته شده در 1402/11/2
مهدی نقی زاده* ، رزیتا کبیری

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرآیند و کارکرد گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Plant Process and Function

Designed & Developed by : Yektaweb