تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 1, Number 1 (2012-12)


Response of Aloe vera seedlings to different levels of nitrogen
پاسخ گیاهچه های آلوئه ورا (Aloe vera) به مقادیر مختلف نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of planting date on yield physiology of different rapeseed (Brassica napus L.) cultivars in Varamin region, Iran
تأثیر تاریخ کاشت بر فیزیولوژی عملکرد ارقام مختلف کلزا در منطقه ورامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive effects of salt stress and salicylic acid on germination and plant growth parameters of maize (Zea mays L.) under field conditions
تاثیر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه زنی بذر و رشد گیاهان ذرت (Zea mays L.) در شرایط مزرعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of post-anthesis drought stress on yield, yield components and canopy temperature of bread wheat cultivars
تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و دمای سایه‌انداز گیاهی ارقام گندم نان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dual role of methyl jasmonate in physiological responses of soybea (Glycine max L.) plant
نقش دوگانه متیل جاسمونات بر عملکردهای فیزیولوژیک در گیاه سویا (Glycine max L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salinity stress on α-amylase activity, cell membrane leakage and seedling growth of canola cultivars
اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز، نشت‌پذیری غشای سلولی و رشد گیاهچه ارقام کلزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر شوری بر رشد، میزان اسمولیت‌ها و ترکیبات دیواره سلولی گیاه Puccinellia distans (jacq.)
بررسی اثر شوری بر رشد، میزان اسمولیت‌ها و ترکیبات دیواره سلولی گیاه Puccinellia distans (jacq.)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف