تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Plant Process and Function

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانVolume 2, Number 5 (2013-12)


The Effect of salicylic acid in the condition of salt stress on licorice seedlings (Glycyrrhizaglabra L.)
اثرسالسیلیک اسید بر گیاهچه شیرین بیان(Glycyrrhizaglabra L.)در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of multi wall carbon nanotube and nanosilver on some ‎physiological and morphological traits of faba bean (Vicia faba L.)‎
اثرات نانوتیوب کربن چند جداره و نانو نقره بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و ‏مورفولوژیک گیاه باقلا (‏Vicia faba L.‎‏)‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methyl isothiocyanate effect on physiological response and antioxidant enzyme activities in seedlings of Lepidium sativum L. under in vitro condition
پاسخ‌های فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در گیاهچه شاهی تحت تنش متیل‌ایزوتیوسیانات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of forage yield and root characteristics of tall fescue (Festuca arundinacea) genotypes under drought stress
واکنش خصوصیات سیستم ریشه‌ای و عملکرد ژنوتیپ‌های فسکیوی بلند(Festuca arundinacea) در شرایط تنش رطوبتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different arsenic and phosphorus concentrations on osmolytes content of Isatis cappadocica
اثر غلظت‌های مختلف آرسنیک و فسفر بر محتوی اسمولیت‌های بخش هوایی گیاه Isatis cappadocica
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cadmium–induced oxidative stress and its interrelationships with physiological characteristics of safflower genotypes
بررسی پاسخ‌های آنتی اکسیداتیو به آلودگی کادمیومی خاک و ارتباط آن با برخی صفات فیزیولوژیکی در ژنوتیپ‌های گلرنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of UV-B and UV-C radiation on some physiological and biochemical parameters of Melissa officinalis and influence of salicylic acid in UV-stress ameliorations
ببررسی اثر متقابل تاثیر پرتوهای UV-B و UV-C و سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف