جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای نبی پور

سيد جلیل نوربخشیان، مجید نبی پور، موسی مسکرباشی، ریحانه عموآقایی،
جلد 4، شماره 14 - ( جلد 4، شماره 14، زمستان 1394 )
چکیده

چکیده انتخاب راهکارهایی مناسب مانند پرایمینگ بذر می‌توانند تا حدودی اثرات خسارت‌زای تنش خشکی در گیاهان زراعی بالاخص در مرحله گیاهچه را کاهش دهند. این آزمایش به منظور ارزیابی اثر پرایمینگ و اندازه بذر بر تولید ماده خشک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت گیاهچه اسپرس در شرایط نرمال و تنش خشکی اجرا شد. در این تحقیق 16 تیمار شامل فاکتوریلی از دو توده اسپرس (بروجن و قزوین)، دو اندازه بذر بزرگ (میلی‌متر5/4< ) و کوچک (میلی‌متر5/3< اندازه بذر<5/4)، چهار تیمار پرایمینگ بذر (هیدروپرایمینگ، پرایمینگ با پلی اتیلن گلیکول و کلرید کلسیم و بدون پرایمینگ) در شرایط نرمال آبیاری (55 درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک) و تنش خشکی (80 درصد تخلیه) بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان ماده خشک در شرایط تنش خشکی برای کلیه تیمارها کاهش یافت، اما در گیاهچه‌های حاصل از توده بروجن، بذور بزرگ و تیمار هیدرو پرایمینگ بیشترین ماده خشک در شرایط تنش در مقایسه با توده قزوین، بذور کوچک و سایر تیمارهای پرایمینگ بدست آمد. فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت سوپر اکسید دیسموتاز، پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز در گیاهچه‌های حاصل از توده بروجن، بذور بزرگ و هیدروپرایمینگ در شرایط نرمال و تنش خشکی بیشتر از توده قزوین، بذور کوچک و عدم پرایمینگ بود. همچنین میزان پراکسید هیدروژن (H2O2) در گیاهچه حاصل از توده قزوین، بذور کوچک و عدم پرایمینگ بیشتر از تیمارهای دیگر بود. بطور کلی از نتایج می‌توان استنباط کرد که انتخاب توده بروجن، بذور بزرگ و تیمار پرایمینگ بذر سبب بهبود رشد و شاخص‌های تحمل به خشکی در گیاهچه اسپرس در شرایط تنش خشکی در مقایسه با سایر تیمارها گردید.


علی ماهرخ، مجید نبی پور، حبیب الله روشنفکر دزفولی، رجب چوکان،
جلد 5، شماره 16 - ( 4-1395 )
چکیده

این مطالعه به منظور تعیین پاسخ برخی پارامتر‌های فیزیولوژیکی ذرت دانه‌ای در هیبرید سینگل کراس 704 به تغییرات غلظت هورمون‌های سیتوکینین و اکسین در شرایط تنش خشکی اجرا شد. آزمایش در سه محیط جداگانه، شامل محیط بدون تنش خشکی، تنش خشکی در مرحله رشد رویشی و تنش خشکی در مرحله رشد زایشی انجام شد. هورمون‌های سیتوکینین در سه غلظت (صفر، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) در مرحله هشت تا ده برگی و اکسین در سه غلظت (صفر، 10 و 20 میلی گرم در لیتر) در مرحله ظهور ابریشم در سه تکرار بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال‌ زراعی 1392 اجرا شد. تنش خشکی در مرحله رشد زایشی باعث کاهش کلروفیل a و b به ترتیب با میانگین 13/28 و 93/37 درصد شد. مصرف هورمون سیتوکینین با غلظت 50 میلی گرم در لیتر کلروفیل a را به مقدار 73/37 درصد افزایش داد و تولید اسید آمینه پرولین به مقدار 58/16 درصد کاهش داد و همچنین هورمون اکسین با غلظت 10 و 20 میلی گرم در لیتر به ترتیب باعث افزایش کلروفیل a به میزان 78/22 درصد و کاهش پرولین به میزان 02/18 درصد شد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Plant Process and Function

Designed & Developed by : Yektaweb