انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 دکتر علی اکبر احسانپور

استاد گروه زیست‌شناسی - دانشکده علوم - دانشگاه اصفهان

رشته تخصصی و زمینه پژوهشی: فیزیولوژی گیاهی- هورمونهای گیاهی، تنش شوری و خشکی

 نشانی پست الکترونیک:ehsanpousci.ui.ac.ir

دکتر پرویز احسان زاده 

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات - دانشکده کشاورزی - دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تخصصی و زمینه پژوهشی: فیزیولوژی گیاهان زراعی- فیزیولوژی تنش ها، شوری و خشکی

نشانی پست الکترونیک: ehsanpcc.iut.ac.ir

دکتر مسعود اصفهانی     

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات - دانشکده کشاورزی - دانشگاه گیلان

رشته تخصصی و زمینه پژوهشی: فیزیولوژی گیاهان زراعی- فیزیولوژی تنش ها

نشانی پست الکترونیک: esfahaniguilan.ac.ir

دکتر منصور افشار محمدیان 

دانشیار گروه زیست‌شناسی - دانشکده علوم - دانشگاه گیلان

رشته تخصصی و زمینه پژوهشی: اکوفیزیولوژی

نشانی پست الکترونیک:  afsharguilan.ac.ir

دکتر منصور شریعتی

استاد گروه زیست‌شناسی - دانشکده علوم - دانشگاه اصفهان

رشته تخصصی و زمینه پژوهشی: فیزیولوژی گیاهی - تنش شوری، فتوسنتز و بذر

نشانی پست الکترونیک: mansoursci.ui.ac.i

دکتر محمد کافی 
استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات - دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی و زمینه پژوهشی: فیزیولوژی گیاهان زراعی- تنش ها، شوری
نشانی پست الکترونیک: mkafi۳۶yahoo.com

دکتر فائزه قناتی
استاد  گره زیست شناسی- دانشکده علوم گیاهی- دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی و زمینه پژوهشی: فیزیولوژی گیاهی-
نشانی پست الکترونیک: ghangiamodares.ac.ir

 دکتر افشین توکلی
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات - دانشکده کشاورزی - دانشگاه زنجان

رشته تخصصی و زمینه پژوهشی: فیزیولوژی گیاهان زراعی-
نشانی پست الکترونیک:Tavakoliznu.ac.ir

دکتر حمیدرضا عیسوند
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات - دانشکده کشاورزی - دانشگاه لرستان
رشته تخصصی و زمینه پژوهشی: فیزیولوژی گیاهان زراعی-
نشانی پست الکترونیک:hrisvandyahoo.com

دکتر مریم شهبازی
دانشیار - دانشکده کشاورزی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی و زمینه پژوهشی: فیزیولوژی گیاهی
نشانی پست الکترونیک:maryam.shahbazigau.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران:
http://jispp.iut.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب