انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

درباره مجله

مجله فرآیند و کارکرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی ایران) مقالاتی را که حاصل مطالعات پژوهشی اصیل و با هدف و یا اهداف مرتبط با فیزیولوژی گیاهی و بصورت مقاله کامل (full paper) در زمینه‌های فیزیولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهی اعم از گیاهان آوندی (زراعی، باغی، دارویی، مرتعی و زینتی) و غیر آوندی، (تک سلولی و پر سلولی) و پژوهش‌های سلولی- مولکولی گیاهی، ژنتیک و اصلاح گیاهان و زیست فن آوری گیاهی در راستای اهداف فیزیولوژی گیاهی را که پیش از این در مجلات علمی به چاپ نرسیده و یا برای درج در آنها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تأیید، به ترتیب اولویت وصول چاپ می کند. (برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش نگارش مقاله مراجعه نمایید).
 از سال 95 طبق مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم ، مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دو شماره  انگلیسی چاپ می نماید.
 از سال 97 طبق مجوز وزرات علوم این نشریه از فصلنامه به دو ماهنامه تغییر یافت ( چهار شماره فارسی و دو شماره انگلیسی در سال منتشر خواهد شد)

صاحب امتیاز: انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

مدیر مسئول: پرویز احسان زاده

سردبیر: علی اکبر احسان پور

مدیر اجرایی: جواد نوری پور سی سخت 

چاپ: چاپخانه دانشگاه صنعتی اصفهان

  isppof.iut.ac.ir******ispp1387gmail.com                                                                   ISSN: 2322-2727  

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران:
http://jispp.iut.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب