فرآیند و کارکرد گیاهی- راهنمای هزینه انتشار
راهنمای پرداخت ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/2 | 
بر اساس مصوبه هیئت مدیره در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ مقرر گردید از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۲ (این مصوبه برای مقالات دریافتی از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ می باشد) مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل پانصد هزارتومان) جهت تامین هزینه بررسی و بخشی از هزینه های انتشار مقاله بعد از پذیرش نهایی دریافت می شود.

شماره شبا: IR۹۵-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰- ۵۶۴۴۰۵۹۳۹۳
شماره کارت: ۹۲۷۷-۸۳۷۰-۰۲۸۴-۵۸۵۹
بانک
 تجارت به نام انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
نشانی مطلب در وبگاه فرآیند و کارکرد گیاهی:
http://jispp.iut.ac.ir/find-1.190.32.fa.html
برگشت به اصل مطلب