انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 نشانی دبیر خانه: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران " مجله فرآیند و کارکرد گیاهی"

        کد پستی: 197/84156

         تلفن: 3913356-0313

         دورنگار: 3913356-0313

          پست الکترونیک:

ispp@of.iut.ac.ir و ispp1387@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران:
http://jispp.iut.ac.ir/find.php?item=1.170.15.fa
برگشت به اصل مطلب