فرآیند و کارکرد گیاهی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 نشانی دبیر خانه: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران " مجله فرآیند و کارکرد گیاهی"

        کد پستی: ۱۹۷/۸۴۱۵۶

         تلفن: ۳۹۱۳۳۵۶-۰۳۱۳
                  
۰۹۱۳۵۷۵۵۸۳۶

         دورنگار: ۳۹۱۳۳۵۶-۰۳۱۳

          پست الکترونیک:

isppof.iut.ac.ir و ispp۱۳۸۷gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه فرآیند و کارکرد گیاهی:
http://jispp.iut.ac.ir/find-1.170.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب