پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
#

داوری مقالات چگونه بوده برای چند داور ارسال میشود و مبنای پذیرش چطور است؟


مقالات پس از تایید توسط هیئت تحریریه مجله برای یه داور ارسال می شود ودر صورتی که دو پاسخ مثبت دریافت شود مقاله برای انجام اصلاحات به نوویسندگان عودت داده می شود.


1396/3/30 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید